2-4-1 عوامل شخصیتی28
2-4-2 عوامل سازمانی34
2-5 ارتباطات39

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-5-1 روابط آفلاین40
2-5-2 روابط آنلاین42
2-5-3 رابطه مکمل ارتباطات آنلاین و آفلاین43
2-5-4 عوامل موثر بر قدرت ارتباطات در دستیابی به منابع45

6-2 شبکه اجتماعی52
2-6-1 سایت‌های شبکه‌های اجتماعی و تعامل در فضای آنلاین56
2-7 فرهنگ65

2-7-1 فرهنگ سازمانی66
2-7-2 فرهنگ و اثر بخشی سازمانی67
2-8 پیشینه پژوهش67
2-8-1 پیشینه پژوهش در داخل کشور67
2-8-2 پیشینه پژوهش در خارج از کشور72
2-9 جمع بندی83
فصل سوم- روش پژوهش85
3-1 مقدمه85
3-2 نوع و روش پژوهش85
3-3 روش‌شناسی پژوهش86
3-4 شناسایی متغیر‌ها و توسعه مدل88
3-4-1 توسعه مدل88
3-5 توسعه فرضیه‌ها89
3-6 ابزار پژوهش98
3-7 سازمان و جامعه آماری101
3-8 نمونه آماری102
3-9 روش جمع آوری داده102
3-10 روایی (اعتبار) و پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار گردآوری داده103
3-11 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها103
3-12 ابزار نرم‌افزاری پژوهش103
3-13 جمع بندی105
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل آماری106
4-1 مقدمه106
4-2 تحلیل آماری106
4-2-1 روایی ابزار پژوهش106
4-2-2 پایایی (قابلیت اطمینان)108
4-3 آمار توصیفی109
4-3-1 بررسی توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی109
4-4 آزمون همبستگی پیرسون113
4-5 رگرسیون115
4-6 مقایسه نتایج با مقاله مرجع118
4-7 روایی ) اعتبار) پرسشنامه فرهنگ120
4-8 پایایی (قابلیت اطمینان)122
4-9 آمار توصیفی123
4-9-1 بررسی توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی124
4-10 آزمون نرمال بودن توزیع126
4-11 آزمون فریدمن127
فصل پنجم- بحث و نتیجه‌گیری130
5-1 مقدمه130
2-5 خلاصه پژوهش130
5-3 بررسی فرضیات پژوهش133
5-4 بررسی سوالات پژوهش و پاسخ به آنها136
5-5 نتایج پژوهش137
5-6 پیشنهاد به سازمانها139
5-7 محدودیتهای پژوهش140
5-8 پیشنهاد برای تحقیقات آتی141
5-9 محدودیت‌ها و مشکلات پژوهشگر143
فهرست منابع فارسی144
فهرست منابع انگلیسی149
پیوست‌ها169
فهرست جداول
جدول ‏2-1 عوامل موثر بر عملکرد شغلی38
جدول 2-2 مکانیزم‌های دستیابی به منابع52
جدول 2-3 پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور71

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید


پاسخ دهید