فصل اول: مکتب عدالت ترمیمی50
مبحث اول: تعریف عدالت ترمیمی50
مبحث دوم: علت ظهور عدالت ترمیمی55
مبحث سوم: اصول کلی و اساسی عدالت ترمیمی58
مبحث چهارم: علل روگردانی از عدالت کیفری کلاسیک60
مبحث پنجم: رابطه عدالت ترمیمی با نیازها و نقش ها63
مبحث ششم: روش های اجرای عدالت ترمیمی71
گفتار اول: میانجی گری71
گفتار دوم: نشست74

گفتار سوم: حلقه ها یا محافل78
گفتار چهارم: هیئتهای ترمیمی جامعه محلی80
فصل دوم: آثار، جهات تشابه و تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی82
مبحث اول: مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی82
گفتار اول: جهات تشابه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی82
1- پیشگیری از وقوع جرم82
2-جبارن خسارات وارده به افراد (بزه دیده)86
گفتار دوم: جهات تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی87
1-تفاوت در هدف:87
2-تفاوت در حوزه پوشش جرائم:92
3-تفاوت در فردی بودن و اجتماعی بودن تأثیر عملکرد93
مبحث دوم: آثار عدالت کیفری95
گفتار اول: جری شدن بزهکار95
گفتار دوم: آسیب به حیثیت اجتماعی بزهکار96
گفتار سوم: سرافکندگی و شرمساری برای خانواده بزهکار97
گفتار چهارم: بالا رفتن سرانه زندانیان98
مبحث سوم: آثار عدالت ترمیمی100
گفتار اول: امید بزهکار به زندگی و بازگشت به جامعه100
گفتار دوم: اعاده وضع بزه دیده به حالت سابق100
مبحث چهارم: عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری102

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مبحث پنجم: بسترهای قانونی اجرای عدالت ترمیمی105
مبحث ششم: عدالت ترمیمی در برخی از کشورها106
گفتار اول: عدالت ترمیمی در کانادا106
گفتار دوم: عدالت ترمیمی در نیوزیلند109
گفتار سوم: عدالت ترمیمی در استرالیا112
گفتار چهارم: عدالت ترمیمی در ایالات متحده آمریکا113
گفتار پنجم: عدالت ترمیمی در ایران115
بخش سوم: رابطه عدالت ترمیمی و امنیت قضائی133
فصل اول: تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه134
مبحث اول: تعریف امنیت134
مبحث دوم: حکومت و امنیت135
مبحث سوم: عدالت و امنیت139
مبحث چهارم: امنیت قضایی و دادرسی کیفری عادلانه141
فصل دوم: امنیت قضایی و ارکان آن146
مبحث اول: عناصر امنیت قضایی146

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گفتار اول: استقلال قضایی146
گفتار دوم: بی طرفی قضایی147
گفتار سوم: رعایت کرامت انسانی در دادرسی148
گفتار چهارم: تأمین حقوق جامعه149
گفتار پنجم: حفظ حقوق متهم151
گفتار ششم: تأمین حقوق بزه دیده152
مبحث دوم: ارکان امنیت قضائی155
گفتار اول: امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت155
گفتار دوم: دسترسی آسان به دستگاه عدالت157
گفتار سوم: ایفای نقش مؤثر، پلیس و نهاد تعقیب (دادستان)157
مبحث سوم: نقش سلبی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی165
مبحث چهارم: نقش ایجابی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی167
نتیجه گیری169
پیشنهادات171
منابع و مآخذ173

چکیده

از زمانی که آمار کیفری بطور چشم گیری افزایش پیداکرد، مکتبی نو به نام عدالت ترمیمی ظهور پیداکرد. اصول و اهداف اصلی این مکتب بازتوانی فرد بزهکار در جامعه و جلوگیری از تکرار جرم می باشد و بزهکار را نوعی بزه دیده معرفی کرد و وزنه سنگین را بر دوش جامعه ی محلی نهاد.
لذا جهت نیل به اهداف ترمیمی روش های در نظر گرفته شده مانند نشست های خانوادگی، میانجی گری، هیئت های بزهکاران و شرمسار کردن بزهکار و این که بزهکار را از تبعات عملش آگاه کنیم.
نهادهای پشتیبان در قانون باید تدوین شود که خسارت وارده به بزه دیده ترمیم شود و همچنین بسترهای قانون که به بزهکار فرصت داده شود تا خود را اصلاح کند، مانند نهاد تعلیق و آزادی مشروط.
به هر حال نکته حائز اهمیت این می باشد که اگر بخواهیم قواعد ترمیمی را در جامعه پیاده کنیم باید توان فرهنگی جامعه در حد بالایی باشد و به بزهکار اعتماد کند، چرا که قواعد ترمیمی در مدت زمان طولانی به نمو می رسد و امری نیست که در یک پروسه یکی دو ساله آثار خود را نمایان سازد.

کلیدواژه ها: عدالت کیفری، عدالت ترمیمی، بزهکار، بزه دیده،میانجی گری، نشست

مقدمه

نظام عدالت کیفری چه در قدیم و چه در دوران امروزی تمرکز اصلی اش بر روی این مسئله بود که مجرم یا بزهکار به علت ارتکاب جرم یا اخلال در نظم عمومی باید مجازات شود. در طول زمان مکاتب مختلف عدالت کیفری مانند مکتب عدالت مطلقه و مکتب دفاع اجتماعی ظهور پیدا کردند و هر یک از آنها فلسفه مخصوص به خود داشتند، لذا با گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشری نظام عدالت کیفری با تنگناها و محدودیت های عمده ای روبرو شدند که تقاضا برای اصلاح و تغییر رو به افزایش می باشد.
جوامع با هدف جرم زدایی و زندان زدایی در تلاش هستند که آزادی افراد صلب نشود و تراکم پرونده های کیفری و زندانیان جلوگیری به عمل آورند و این موضوع که انسان تقاضاهای زیادی دارد و موجودی است دارای هوی و هوس و این که در طول تاریخ مرتکب اشتباهات زیادی شده و متقابلاً از ارتکاب آنها نادم و پشیمان گشته و درصدد بازتوانی افراد و فرصت دوباره دادن به آنها می باشد، شاید از این طریق ارتکاب بزه به طور چشم گیری کاهش یابد و شاهد جوامعی پایدار و منطقی باشیم.
در نظام عدالت کیفری ما شاهد دو محور می باشیم، بزه دیده و بزهکار، و نقش آفرین این نظام دولت می باشد در حالی که در نظام عدالت ترمیمی، با سه محور بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی روبرو هستیم و از همه مهم تر بزهکار نیز خودش نوعی بزه دیده می باشد.
اگرچه از ظهور و احیای عدالت ترمیمی تنها حدود 25 سال می گذرد، لیکن در حال حاضر در حدود صد کشور جهان به نحوی از انحا به اجرای آموزه های ترمیمی در حل و فصل اختلافات کیفری روی آورده اند. عدالت ترمیمی با مجموعه ای از اصول، مفاهیم و روش ها و نیز با ارائه و تبیین متفاوت نقش ها نیازها و مسئولیت های سهام داران اجرای عدالت در امور کیفری، به عنوان رقیب عدالت کیفری سنتی مطرح شده است.
عدالت ترمیمی در عین حال با آموزه های فرهنگی- بومی پیوند دارد نافی و ناقض ارزش های عالی و تأمین کننده حقوق افراد در فرآیند رسیدگی ترمیمی نیست.
در ایران با توجه به گوناگونی فرهنگی و تجربه طولانی حل و فصل اختلافات به شیوه های غیر رسمی و بومی و نیز با درک عمیق آموزه های دینی به خصوص با توجه به ظرفیت های گفتگو و مذاکره طرفین دعوی و به رسمیت شناختن توافق آنها در امور کیفری امکان عفو و گذشت و جبران خسارات تأکید بر اعلام ندامت و توجه به نتایج بزه ارتکابی و غیره می توان جلوه هایی از مفاهیم مورد تأکید عدالت ترمیمی را مورد بحث و مداقه قرار داد. چنان که ممکن است با اجرای این مفاهیم در ساختاری ترمیمی، زمینه اجرای آموزه های ترمیمی را نیز تقویت کرد.
به منظور روشن شدن چارچوب کلی طرح پژوهش مربوط به عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی در این مقدمه به طرح مسأله، سؤالات تحقیق، انگیزه انتخاب موضوع فرضیات تحقیق، روش تحقیق کار برای تحقیق هدف تحقیق مشکلات و توجیه پلان تحقیق می پردازیم:
الف: بیان مسأله و سؤالات اصلی تحقیق:
اولاً: آیا عدالت ترمیمی قادر به ایجاد فضایی آرام و خالی از تشویش در جامعه است؟
ثانیاً: آیا عدالت ترمیمی می تواند مجرمین جرائم سنگین و امور اصلاح قرار دهد؟
ثالثاً: عوارضی که به وسیله عدالت کیفری برای مجرمین و جامعه ایجاد می شود آیا در عدالت ترمیمی منتفی می گردد یا خیر؟
ب: فرضیه های مربوط به تحقیق:
1- اگر عدالت ترمیمی به این سمت سوق پیدا کند که به جرم به این دید بنگرد که روابط بین دو نفر مختل شده و قادر به اصلاح این رابطه باشد و بزهکار و بزه دیده هر دو خواهان اصلاح این رابطه مختل شده باشند، بله، جامعه می تواند یک فضای آرام را تجربه کند.
2- عدالت ترمیمی معمولاً در جرائم کوچک کارساز می باشد اما این فرضیه قابل طرح می باشد که اگر عدالت ترمیمی نیست به جرائم کم اهمیت قابل اعمال و مثبت باشد باید بر روی جرائم سنگین هم جواب مثبت دهد چرا که هر دو گروه مجرمین کوچک و بزرگ از یک سری صفات و ویژگی های مشترک برخوردار می باشند به عنوان مثال ممکن است از طبقه فقیر و یا این که در محله هایی که از سطح فرهنگی پایین تری برخوردار باشند پرورش یابند.
3- بستگی به این دارد که آیا بزهکار در عدالت ترمیمی بعد مجدد را به سوی جرم روی می آورد یا خیر، اگر به سوی جرم روی نیارود و عدالت ترمیمی به خوبی رابطه مختل شده بین بزه دیده و بزهکار را اصلاح کند، می توان گفت عوارض عدالت کیفری منمنتفی یا کم می شود.
پ: هدف از انجام این تحقیق:
هدف از انجام این تحقیق ارائه راهکارهایی جهت این که مراجعه افراد به دادگستری کم شود و بتوان از طریق میانجی گری، خسارات بزه دیده را جبران کرد و به جای این که بزهکار را مجرم نشان دهیم و آمار بزهکاران افزایش یابد باید فرد بزهکار را به جامعه و مسیر اصلی زندگی برگردانیم.
ت: روش تحقیق:
روش تحقیق به صورت کتابخانه ای می باشد چرا که موارد عدالت ترمیمی بیشتر تئوری می باشد و بهترین شیوه برای تحقیق کتابخانه ای می باشد.

  • 1

پاسخ دهید